aahe sarba saktimaan onaadi moha raajono

ଆହେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ୍ ଅନାଦି ମହା ରାଜନ

କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି,

କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଭୂମିରେ ବୀଜ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁଁ ବାକ୍ୟ ବପନା ଘୋଷା ।

କର ବୃଷ୍ଟି ସ୍ୱର୍ଗଜଳ, ଫଳ ଫଳୁ ବହୁଗୁଣ    ା ୧ ।

ଅବା ସଂସାର ଚିନ୍ତାରେ ନୋହୁ ତାର ବିନାଶନ         ା ୨ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତା ଅନ୍ତରେ ଚେର ମାଡୁ ଦୃଢ଼ତରେ

ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ସୁଫଳ ହେଉ ଉତ୍ପନ୍ନ । ୩ ।

ଆହେ ଶସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ-ବାରି,

ତୁମ୍ଭ ଧର୍ମବାକ୍ୟ-ବୀଜ ଫଳ ଫଳୁ ଶଏଗୁଣ  ା ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *