gaayono koro aanondo mone

ଗାୟନ କର ଆନନ୍ଦେ ମନ,

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମରଣେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରାଣ । ଘୋଷା ।

ତୋର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ,

ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୋଜନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରଣେ ଜାଣ । ୧ ।

ନାହିଁ କି ତୋ ପୂଣ୍ୟକର୍ମ ତୁହି ପାପୀରେ ଅଧମ ?

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତୋହର ପୁଣ୍ୟ ନିଧାନ । ୨ ।

କହୁ କି ତୋହରି ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୃଦେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ?

ସବୁ ପାପୀ ଆସିଲେ ହିଁ ଥିବଟି ସ୍ଥାନ

ଭାବୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ହୋଇଛି ଗୁଣ ରହିତ ?

କେବେ ତା’ର ତ୍ରାଣଗୁଣ ନୁହେଁ ହରଣ । ୪ ।

ଯେଯାଏ ଥାଏ ଜୀବନେ ଜଗତରେ ପାପୀ ଜଣେ 

ସେଯାଏ ସେ ତ୍ରାଣଗୁଣ ଥିବ ସମାନ । ୫

ଏଣୁ ଯେବେ ପାପ ତୋର ହୁଏ ପର୍ବତ ଆକାର

ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ନାଶ ଏ କଥା ଜାଣ । ୬ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *