monushyo ro praano onityo

ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଅନିତ୍ୟ

ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ଭାଇ,

କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଦିନ ମାସ ଯାଉଅଛି ପଳାଇ । ଘୋଷା । 

 

ସମୟ ଯେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୁଝ ହେ ପାପୀଗଣ,

ବୃଥାରେ ନ କାଟ ଦିନ ଶୁଭ କାଳ ହରାଇ । ୧ । 

 

ସମୟଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ବୁଝ କଠିନମନା,

ତ୍ରାଣ ଦିନ ବହି ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଅଛି ଘନାଇ । ୨ ।

 

 ସମୟଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ଦେଖ ଧାର୍ମିକଗଣ,

ଅବିଳମ୍ବେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗୁ ଆସିବେ ଓହ୍ଲାଇ । ୩ । 

 

ସମୟଟି ଅତି ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଯିବ ପଳାଇ,

ଅବିଳମ୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ପ୍ରବେଶିବା ହେ ଯାଇ । ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *