traanodhono monore kahin pain no koru

ତ୍ରାଣଧନ ମନରେ,

କାହିଁ ପାଇଁ ନ କରୁ ଯତନ । ଘୋଷା । 

 

ବହୁମୂଲ୍ୟ ତ୍ରାଣଧନ ଯାଚନ୍ତି ତ୍ରାଣ-ନିଧାନ,

ନ ହୁଅଇ ଲୋଡ଼ା ଧନ ତହିଁ ପାଇଁ,

ମନରେ ତହିଁ ପାଇଁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟେ ଦାନ । ୧ ।

ସବୁଠାରୁ ସାର ଜାଣ ଅଟେ ଆତ୍ମା ପରିତ୍ରାଣ,

ପାଇଲେ ହେଁ ସର୍ବଧନ ତ୍ରାଣବିନା ମନରେ 

ତ୍ରାଣବିନା ହେବୁ ଦୀନହୀନ । ୨ ।

କରୁ ତୁହି ବିବେଚନା, ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ସିନା,

ମନେ ନାହିଁ କି ଆସୁଛି କି ବହନ ! 

ମନରେ କି ବହନ ! ସେ ମରଣ ଦିନ । ୩ ।

ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଶୁଭ ଦିନ ଯତ୍ନ କର ତ୍ରାଣଧନ,

ବହିଗଲେ ଶୁଭ ଦିନ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ,

ମନରେ ନିଶ୍ଚେ ଜାଣ,ଅନନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନ । ୪ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *