marana bijayi marana bijayi

ମରଣ ବିଜୟୀ ମରଣ ବିଜୟୀ

ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ            । ଘୋଷା ।

ଯୀଶୁ ରାଜା ଆମର ସର୍ବ ବଳେ ବଳୀୟାର

ନିଜ ବଳେ ଜୟ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପାପାତ୍ମା ଗଡ଼ 

ଯାଅ ବହନ ଭାଇ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ

ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ 

ମରଣ ବିଜୟୀ । ୧ ।

ଉଡ଼େ ଜୟ ପତାକା ବାଜି ଉଠେ ମଧୁ ଗୀତିକା

ପୁଲକିତ ହୁଏ ଚିତ୍ତ ଫୁଟି ଉଠେ କଳିକା ଆଲୋକ ବିତରୀ 

ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରି ଶୟତାନ ବନ୍ଧନ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଖୋଲି    

ମରଣ ବିଜୟୀ        । ୨ ।

ଯେବେ ଦୁଃଖ ଅଳନ କରେ ଦାହ ହୃଦ ମୋହର

ଯୀଶୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଏ ଅପାର ଉଠିଛନ୍ତି ସେହି କବର ଫିଟାଇ

ମୃତ୍ୟୁ ନାହୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ସେ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ

ମରଣ ବିଜୟୀ        । ୩ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “marana bijayi marana bijayi”