priya prabhu jusu mo rajana

ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଯୀଶୁ ମୋରାଜନ ଯୀଶୁ
ସ୍ଵାମୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁମେ ସ୍ଵାମୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁମେ
ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆହେ ପ୍ରିୟ ମୋର
ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ (ଘୋଷା)


ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ କାହାଠାରେ
ନାହିଁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ,
ନରଗଣ ମଧେ ଆକାଶର ତଳେ
ନାହିଁ କେହି ଧରାଧାମେ
ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆହେ ପ୍ରିୟ ମୋର … |୧|


ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆହେ ପ୍ରିୟତମ
ବସେ ତୁମ ଛାୟାତଳେ,
ତୁମରି ଫଳଯେ କି ସ୍ବାଦ ତୁଣ୍ଡକୁ
ବଣ୍ଡିକି ମୁଁ ତାହା ପାରେ
ପରମ ସୁନ୍ଦର ଆହେ ପ୍ରିୟ ମୋର|2|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *