aasisha brusti chahun

ବର୍ଷିବ ଆଶିଷ ବାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ
ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାଗରିବ ତ୍ରାତାଙ୍କ ସେ ପ୍ରେରିତ |୧|


ଆଶିଷ ବୃଷ୍ଟି ଚାହୁଁ ଆଶିଷ ବୃଷ୍ଟି
କୃପାବିନ୍ଦୁ ହି ଚାହୁଁ ନା ମାଗୁ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟି (ଘୋଷା)


ବର୍ଷିବ ଆଶିଷ ବାରୀ ପୁନଃ ଜାଗରଣରେ
ଶୁଭେ ବରଷାର ଧ୍ବନୀ ଗିରି ଉପତ୍ୟକାରେ | ୨|


ବରଷୁ ଆଶିଷ ବାରି ତବ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରେ
ଢ଼ାଳିଦିଅ ଜାଗରଣ ଆମ ସମସ୍ତ ପରେ |୩|

ଆଶିଷ ବରଷା ଢ଼ାଳିଦିଅ, ଆଜି ହେ ପ୍ରଭୁ
ଡାକୁଅଛୁ ଆହେ ଯୀଶୁ ମାନୁଛୁ ପାପ ସବୁ |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *