tuma pachhe chalibi jisu tuma

ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି ଯୀଶୁ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି
ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି (ଘୋଷା)


ଯୁଆଳି ଘେନି ମୁଁ ତୁମର, ଜୀବନର ଚଲାପଥେ
ସଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୁମରେ ଚାଲିବି
ଇଙ୍ଗିତେ
ତୁମ ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ନିତି ନିତି ଆଗେଇବି
ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି |୧|


ଭୟ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ଉପତ୍ୟକାରେ
ଚିର ସାଥୀ ହୋଇ ତୁମେ ରହିଥିଲେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ
ଦୁଃଖରେ ବା ସୁଖରେ ପଛକୁ ନ ଫେରିବି
ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି |୨|


ଜୀବନର ଏ ଦୁର୍ଗମ ପଥେ, ଅଛି ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡନା
ଶୟତାନର ପ୍ରଲୋଭନ କେତେ ବିଷୟ ବାସନା
ତୁମରି ଶକତି ବଳେ ବିଜୟ ମୁଁ ଲଭିବି
ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି |୩|


ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ଭୁଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବି ସଦା ଆଗରେ
ନିରୂପିତ ସୀମା ଯାଏ ଧାଇଁବି ତୁମ ପଛରେ
ପହଂଚି ସରଗ ସିୟୋନେ ଚିର ବିଶ୍ରାମ ଭୋଗିବି
ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥେ ତୁମ ପଛେ ଚାଲିବି I୪I

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *