mote bhala lage jishu namo

ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯୀଶୁ ନାମ
ସେ ମଧୁର ନାମ ସେହି ସୁଧା ନାମ
ଜଗତରେ ଯୀଶୁ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଅନୁପମ (ଘୋଷା)

ସେ ନାମରେ ଶାନ୍ତି ସେ ନାମେ ମୁକତି
ଅତୁଳ ସେ ନାମ ଅମର ସେ ନାମ
ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ ନାମଠାରୁ ଯୀଶୁ ନାମ … |୧|

ସେହି ନାମ ଜପି ବିତୁ ଦିନ ରାତି
ବିନା ସେହି ନାମ ବୃଥା ଏ ଜୀବନ
ଦୀନହୀନ ପାପୀ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନାମେ ଅଛି ପରିତ୍ରାଣ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *