kalaborire dhanya kalaborire

କାଲବରୀରେ ଧନ୍ୟ କାଲବରୀରେ
ଚଢ଼ିଥିଲେ ମୋର ପାଇଁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ … (ଘୋଷା)

ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ସହିଲେ ଫେରି କି ନ କହିଲେ
ବଧଯୋଗ୍ୟ ମେଷତୁଲ୍ୟ ମୁଖ ନ ଫିଟାଇଲେ I୧I

କେଡ଼େ ପ୍ରେମ ନକଲେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଲେ
ମୋତେ ବଂଚାଇଣ ଦାରୁଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବରିଲେ । |୨|

କେଡେ ଉଚ୍ଚ ଗଭୀର ଅଟେ ସେ ପ୍ରେମସ୍ଥଳ
ଶତ୍ର ଲାଗି ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କାହିଁ ଅଛି କାହାର … |୩|

ମୋତେ ଦେବାକୁ ଧନ ନିଜେ ହେଲେ ନିର୍ବନ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧନ କଲେ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ .. |୪|

ତପ୍ତ ରକତ ଧାର ସେ ଅମୃତ ପୟର
ଝରୁଅଛି ନିରନ୍ତର ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର |୫|

ସେ ପତିତପାବନ ନିଅ ସର୍ବେ ଶରଣ
ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଜୀବନ |୬|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “kalaborire dhanya kalaborire”