sumadhura sure gao

ସୁମଧୁର ସୁରେ ଗାଅ ଯୀଶୁ ନାମ
ଯୀଶୁ ନାମ … ମିଠା ନାମ … ଯୀଶୁନମ … ପ୍ରିୟନାମ… (ଘୋଷା)

ସେ ନାମେ ଅଛି ପ୍ରେମ ସେ ନାମେ ମିଳନ,
ସେ ନାମେ ଭୟ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଜାଣ,
ନିଅ ହେ ସେ ନାମେ ଶରଣ,
ସେ ନାମେ ସାନ୍ବନା ଘେନ…. |୧|

ସେ ନାମେ ଅଛି ଆମ ମହା ପରିତ୍ରାଣ
ସେ ନାମେ ଲଭେ ପାପୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ସେ ନାମେ କରିଛି ଭରଷା
ପାପୀ ମୁଁ ପାଇବି ତ୍ରାଣ…. |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *