jishu tumoku chahen

ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖାଏ,
ତବ ଆମା ପୂଣ୍ଠଦାନ, କରି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ (ଘୋଷା)

ଆଉ ଚାହେଁ ତୁମରେ ହି, ଚାହେଁ ତୁମରେ,
ଆହୁରି ହୃଦେ ଚାହେଁ ତୁମ ପ୍ରେମେ ଡୁବିଯାଏ
ଆଉ ତୁମ ଅଭିଳାଷ, ହୃଦରେ କର ବିକାଶ,
ତୁମର ବିନା ଆନ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରୟୋଜନ |୧|

ତବ ବାକ୍ୟ ମଧୁମୟ ହେଉ ମୋ ଅତି ପ୍ରିୟ
ଶୁଣି ମୁଁ ତା ସ୍ବର୍ଗୀୟ ସୁଖେ ହେବି ତନ୍ମୟ
ତୁମ କୁଶ-ଗୌରବ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ପ୍ରଭାବ
ଗାଇବି ନିରନ୍ତର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *