tumara rajya asu amo ehi dhora re

‘ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଆମ ଏହି ଧରା ପରେ
ପ୍ରଭୁ କରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ’… (ଘୋଷା)

ଚଉଦିଗେ ଆମେ ଯାଇ କହିବୁ
ତୁମ ପ୍ରେମ ଶୁଣାଇବୁ,
ସବୁରି ମନ ମନ୍ଦିରେ
ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଆ … ଆ ଆମେନ୍… |୧|

ଆହେ ରାଜା ରାଜନ ଆମର
ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍ଥାପିତ ତୁମ୍ଭର
ଚିରଦିନ ହେବ ସେ ରାଜ୍ୟ
ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଆ…ଆ…ଆମେନ୍… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *