he santi maya jishu sundara

ହେ ଶାନ୍ତିମୟ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର
ଦିଅ ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ ଚିର ଶାନ୍ତି ତୁମର… (ଘୋଷା)

ତୁମେ କହିଗଲ ହେ ପାପୀ ମାନବେ
ନିଜ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରୁଅଛି ମୁଁ ଯେ
ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ ସମତାର
କର ହେ ସନ୍ଧାନ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର… |୧ |

ଆହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ପତିତ ମାନବ
ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ହୋଇଛି ପ୍ରଦତ୍ତ
ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ଦାନ ନାହିଁ ଶେଷ ତାର
ଯୀଶୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ତହିର ଭଣ୍ଡାର… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *