jishure labhichi mu nua jibana

ଯୀଶୁରେ ଲଭିଛି, ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ,
ଯୀଶୁରେ ହୋଇଛି ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଘୋଷା)

ସୃଜାତି ପ୍ରେମୀ ମୁଁ ଉଯୋଗୀ ଶିମୋନ
ଦେଶ, ଜାତି ପାଇଁ କଲି ଖଡ୍ଗ ଧାରଣ
ତାଙ୍କ ପଛେ ଯାଇ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ
ଯୀଶୁରେ ମୁଁ ହେଲି ନୂତନ…|୧|

ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଶାଉଲ ମୁଁ ନିଜ ଧର୍ମରେ
ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାମରେ
ଧରିଲେ ସେ ମୋତେ ଦଶେକ ପଥେ
ଯୀଶୁରେ ମୁଁ ହେଲି ନୂତନ… |୨|

ଧନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟତମ
ସବୁକିଛି ଥୁଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଧନ
ପାପେ ଥିଲି ହଜି ପାଇଲେ ସେ ଖୋଜି
ଯୀଶୁରେ ମୁଁ ହେଲି ନୂତନ… |୩|

ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ପରିବାରେ, ହୋଇ ଜନମ,
ଅନୁଭବି ନଥିଲି ମୁଁ ନୂଆ ଜନମ
ଯେବେ ତ୍ରାଣକାରୀ ରୂପେ ଦେଲି ହୃଦୟ,
ଭରିଦେଲ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ହୋଇ ସଦୟ
କଲି ସମର୍ପଣ ମୋ ସାରା ଜୀବନ,
ଯୀଶୁରେ ମୁଁ ହେଲି ନୂତନ… |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *