sadaprabhunka suristhira ehi dibase

ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଦିବସେ
ଆମେ ହରଷିତ ତୁମ ପାଶେ
ତୁମ ନାମେ ଉଠୁ ଜୟଗାନ (୪ ଥର)
ହାଲିୟା, ହାଲିକୁୟା, ହାଲିୟା, ହାଲିୟା, ହାଲିୟା… (ଘୋଷା)

ଏଇ ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ
ପ୍ରଦାନ କଲ ଆଜି ନବ ଜୀବନ
ଭରି ଉଠୁ ଆଜି ଆମ ହୃଦ ମନ
ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଡେ ମହାନ୍… |୧|

ଏହି ଦିବସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାନ
ଲଭିବାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣ
ଆହେ ଦୟାମୟ ଆହେ ପ୍ରେମମୟ
ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେଡେ ମହାନ୍… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *