bhaba aranya re patha harayee

ଭବ ଅରଣ୍ୟରେ ପଥ ହରାଇ ବୁଲୁଛି ଏକା ମୁହିଁ
ପାଉ ନାହିଁ ରାହା କିଏ ଦେବ ମୋତେ ପଥ ଦେଖାଇ… (ଘୋଷା)

ଯାଏ ଯେଉଁଆଡେ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପାଏନା ସତ୍ୟ ପଥ
ଭବାରଣ୍ୟ ଶୁଣି ସିଂହର ଗର୍ଜନ ଭାଗିଯାଏ ମୋ ହୃଦ
କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବି ବୋଲି ଖୋଜେ ସେ ତ
କାହିଁ ମୋ ରକ୍ଷା ପାଇ… |୧|

କିଏ ଉଦ୍ଧାରିବ ଘୋର ବିପଦରୁ ଶୁଣି ମୋ ଆରତ
ନିର୍ଭୟେ ବାନ୍ଧିବ ଦୁଷ୍ଟ ଶୟତାନ ନ ହେଲେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ
ଯୀଶୁ ନାମେ ସିନା ଅଛି ରକ୍ଷାପଥ ଭବୁ ତାରିବା ପାଇଁ… |୨|

ହେ ଯୀଶୁ ଈଶ ତୁମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଜୀବନ ପଥ
ତୁମକୁ ହରାଇ ତୃଟି ମୁଁ କରିଛି ଦୟାରେ ଧରି ହାତ
କଢ଼ାଇନିଅ ସତ୍ୟ ପଥେ ସତତ, ସାହା ମୋ ନାହିଁ କେହି… |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *