he patha satya jibana

ହେ ପଥ, ସତ୍ୟ, ଜୀବନ
ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟାବାନ… (ଘୋଷା)

ମୋର ପାପ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି
କେଡ଼େ ଦୟା ବହି ରକତ ଝରାଇ
ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେଇ
ଏ ଯାତନା ମୋରି ପାଇଁ
ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା ବହି… |୧|

ଥିଲି ମୃତ ହୋଇ ପାପେ ହଜି ଯାଇ
ଚିନ୍ତା କଲ ମୋତେ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ
କଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହୋଇ କୁଶେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ
ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ଦୟା ବହି… I୨I

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *