asichi mu dhai tuma darashana pain

ଆସିଛି ମୁଁ ଧାଇଁ ତୁମ ଦରଶନ ପାଇଁ
ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରେ ମୋ ଲୋତକ ଦେଇ
ଆକୁଳେ ଡାକଇ ମୋ ମୁକତି ପାଇଁ
ପାପ ବୋଝ ବୋହି ପାରୁନାହିଁ (ଘୋଷା)

ପାପର କାଳି ଦିଏ ଲିଭାଇ ହୃଦୟେ ମୋର ନାମ ତୁମରି
ପାରୁନି ଦେଖି ଅନ୍ତର ମୁହ ଦୟାକର ହେ ଦୟା ସାଇଁ
ଶକତି ମୋ ନାହିଁ ସାହା ଆଉ କେହି
ମୋହମାୟା ପାଇଁ ପାଗଳ ମୁଁ ହୋଇ
ଭାସିଗଲି ପାପ କାଲେ କାହି … |୧|

ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁହି ପାଳିବାକୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମରି
ସଂସାର ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ନାହିଁ ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ ତୁମରି ପାଇଁ
ମନଆମ୍ବା ହୃଦୟ ସଜାଇ
ଡାକୁଥିବି ସଦା ଅନୁତାପେ ମୁହଁ
ଶୁଣପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଗୁହାରି …. | ୨ |

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *