jishur pache chaluthiba jaya git

ଯୀଶୁର୍ ପଛେ ଚାଲୁଥିବା ଜୟଗୀତ ଗାଉଥୁବା
ଫର୍ ଫର୍ ଉଡ଼ାଇ ବିଜୟ ବାନା
ହୋଶାନ୍ନା…..ହୋଶାନ୍ନା…ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନ୍ନା… |୦|

ବାଟେ ଘାଟେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଥିବା
ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ବୋଲି କହୁଥିବା
ଦେଖୁବାକୁ ମନେ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଦେବେ
ଆମର ଆଗେ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବେ
ପାପଯିବ ଅପସରି ଶୟତାନ ଯିବହାରି
ନାହିଁ କାହିଁ ଗତିମୁକ୍ତି ଯୀଶୁ ବିନା
ହୋଶାନ୍ନା…..ହୋଶାନ୍ନା…ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନ୍ନା …|୧|

ଆମେ ପାପୀ ହେଲେ ବି ସେ ଶକ୍ତି ଜନେ
ମୁନୁଷ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ ଜନମ୍ ନେଲେ
କୁଶ କା ଚଢ଼ି ରକତ ଢ଼ାଳି ଦେଲେ
ସେ ରକତେ ଆମର୍ ପାପ ଧୋଇ ଦେଲେ
ପାପ ଯିବ ଅପସରି ଶୟତାନ ଯିବହାରୀ
ନାହିଁ କାହିଁ ଗତି ମୁକ୍ତି ଯୀଶୁର ବିନା
ହୋଶାନ୍ନା…..ହୋଶାନ୍ନା…ହାଲେଲୁୟା ହୋଶାନ୍ନା …|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *