jishu mo pranora bandhu

ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣର ବନ୍ଧୁ
ତୁମେ ଦୀନ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ
ଭାଙ୍ଗେ ମୋ ଅନ୍ତର, କାନ୍ଦେ ମୋ ଅନ୍ତର
ଘେନ ମୋ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ
ତୁମେ ଦୀନ ଦୟା ସିନ୍ଦୁ (ଘୋଷା)

ପାପର ବ୍ୟାଧୁ ଘେରିଛି ହୃଦେ
କଳିଙ୍କିତ ଏ ଜୀବନ
ଅନୁତାପର ଲୋତକ ଧାର
ଝରାଏ ମୁଁ ଅନୁକ୍ଷଣ
ଛୁଇଁ ଦିଅ ନାଥ କ୍ଷମାର ସେ ହାତ (୨ଥର)
କ୍ଷମା ମୟ ପାପୀ ବନ୍ଧୁ
ତୁମ୍ଭେ ଦୀନ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ … |୧|

ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କାଳେ
ଶୁଣ ମୋ ଆଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ
ତୁମ୍ଭ ପାତ୍ରରେ ମୋ ନେତ୍ର ଜଳ
ରଖହେ ଦୁଃଖ ନାଶନ
ପୋଛି ଦିଅ ନାଥ ମୋର ହୃଦ ତାପ
ତୁମେ ମୋ ଆନନ୍ଦ ସିନ୍ଧୁ
ତୁମ୍ଭେ ଦୀନ ଦୟା ସିନ୍ଧୁ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *