kie se jagataku asithila

କିଏ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା ପରିତ୍ରାଣର ପଥ ଖୋଲିଦେଲା
ପାଇଅଛୁ କିରେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ
ଯୀଶୁ ନାମ ଜଗତେ ଚହଟି ଗଲାରେ
ଜୟ ଜୟ ଗାନେ ଉଡ଼ାଇ ଧୂଜା
ଆସିବେ ଆମର ସରଗ ରାଜା
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୃଦୟ ସଜା …(ଘୋଷା)

ଆମକୁ ନେବାପାଇଁ ସରଗରୁ
ଯୀଶୁ ରାଜା ଆସି ଗଲେଣି (ଭାଇ) ଆସି ଗଲେଣି
ଆକାଶୁ ତୁରୀଶବ୍ଦ ମହାନନ୍ଦେ
ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭି ଯିବଣି (ଭାଇ) ଶୁଭି ଯିବଣି
ଜଗତ ଯିବ ଜୁଳି ଅନ୍ଧାର ଯିବ ଚାଲି ଆସିଯିବ ଏକ ନୂଆଁ ପୃଥିବୀରେ … |୧|

କିସ ଭାବି ରହିଛୁ ମନେ ତୋର
ଦିନ ସବୁ ସରି ଗଲାଣି (ଭାଇ) ସରି ଗଲାଣି
ଯିବା ପରା ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ତାଙ୍କ
କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଗଲୁଣି (ସବୁ) ଭୁଲି ଗଲୁଣି
ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରନ୍ତର କର ତାଙ୍କ ପୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇ ଯିବୁ ସରଗରେ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *