jishu nama gaijiba se pabitra

ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇଯିବା ସେ ପବିତ୍ର ନାମ
ଯୀଶୁ ନାମ କହିଯିବା ସେ ପବିତ୍ର ନାମ
ଏକ ମାତ୍ର ସେ ନାମ ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ
ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହି ଆଉ ସେ ନାମ ସମ (ଘୋଷା)

ହୃଦେ ନେଇ ଯୀଶୁ ନାମ କରିବା ଧାନ
ଅତୁଳ ଅମର ସେହି ସୁଧା ନାମ
ଅମୃତ ନିଝିର ସେ ଯେ ବହେ ଝର ଝର
ଅଟଇ ସେ ମିଷ୍ଟତମ ସେ ଯୀଶୁ ନାମ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଚରଣେ
ନେବା ଆଜି ଶରଣ || ୧ ||

ସେ ନାମରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ସେ ନାମେ ମିଳନ
ସେ ନାମରେ ଲଭେ ପାପୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ସେ ନାମରେ ଭୟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ଜାଣ
ସେ ନାମରେ ଅଛି ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ
ଯୀଶୁ ନାମେ ହେଉ ସଦା
ମହା ଜୟଗାନ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *