sana sana pila ame

ସାନ ସାନ ପିଲା ଆମେ
ସରଗ କଳି..ଆମେ ସରଗ କଳି….
ଛୋଟ ଦୀପ ପରି ଆମେ ଯିବୁରେ ଜଳି..ଆମେ..(ଘୋଷା)

ଆମ ମନେ ନାହିଁ ଭେଦ ଛଳନା କେବେ
ଆମ ଲୁହ ଆର କ୍ଷଣେ ହସରେ ଲିଭେ
ସେହି ହସ ଝରିଯାଏ ମୁକୁତା ଭଳି…ସେ ଯେ ମୁକୁତା ଭଳି || ୧ ||

ଯୀଶୁ ବାପା ଆମ ସାଥି ଆମେ ତ ମେଷ
ନେଇଯାନ୍ତି ସେ ଆମରି ଦୁଃଖ ଅଶେଷ
ଆମେ କରୁ ତାଙ୍କ ଜୟ ପ୍ରଶଂସା ତୋଳି… ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ତୋଳି || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *