jishu mo prana jishu mo trana

ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ମୋ ତ୍ରାଣ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକା ମୋହର
ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ
ଯୀଶୁ ମୋ ଧନ ଯୀଶୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକା ମୋହର
ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ …………=୦=

ଯୀଶୁ ହିଁ ଚାଳକ ଦୁର୍ଗମ ପଥର
ଯୀଶୁ ହିଁ ନାବିକ ଜୀବନ ନଦୀର
ଯୀଶୁ ହିଁ ରକ୍ଷକ ବିନାଶ କାଳର
ଯୀଶୁ ହିଁ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାର ବାଟର
ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ମୋ ତ୍ରାଣ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକା ମୋହର
ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ…………..=୧=

ନାଥ ସେ ଅଟନ୍ତି ଅନାଥ ଜନର
ଆଶା ସେ ଅଟନ୍ତି ନିରାଶା ମନର
ବଳ ସେ ଅଟନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣର
ଢାଲ ସେ ଅଟନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣର
ଯୀଶୁ ମୋ ଧନ ଯୀଶୁ ମୋ ଜ୍ଞାନ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକା ମୋହର
ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ
ଯୀଶୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯୀଶୁ ମୋ ତ୍ରାଣ
ଯୀଶୁ ହିଁ ଏକା ମୋହର
ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ………..=୨=

ଗୀତ ରଚନା ଓ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା
ଅମିତ୍ ବଡ଼ନାୟକ

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *