( aaji) nogore nogore grammo re grammo re

( ଆଜି) ନଗରେ ନଗରେ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମରେ 

ଶୁଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୟଗୀତ । ଘୋଷା । 

 

ଯାଇଛି ଅତୀତ ପାପେ ବିତି ସତ,

ଯୀଶୁ ଆଶା ମୋର କରିବେ ଜୀବିତ,

ନବ ଜାଗରଣେ ଜାଗ ହେ ସକଳ,

ଶୁଭୁ ଏ ଉତ୍କଳେ ଜୟ ଗୀତ । ୧ ।

ସତେ ଜାଗିବ କି ମୋର ଏ ଉତ୍କଳ;

ତା ହୃଦୟନାଥେ ଚିହ୍ନିବ ସତ୍ୱର,

ଜୟ ଜୟ ଗୀତି       ତା କଣ୍ଠୁ ଶୁଭିବ,

ନାଥ ଚାହିଁବେ ଗୋ ହୋଇ ପ୍ରୀତ । ୨ ।

ହୃଦୟ କବାଟ ଦିଅ ଆଜି ଖୋଲି,

ଆସନ୍ତୁ ରାଜନ ନବ ବର ଧରି,

ଶୁଭାଶିଷ ଫୁଲ ନିଅ ନିଅ ତୋଳି

ଜୀବନେ ବିକଶୁ ଫଳ ଶତ । ୩ ।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *