raja mananka raja jishu raja

ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ ରାଜା
ଆମ ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜା
ଜଗତର ପିତା ସୃଷ୍ଟି କରତା କର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା … (ଘୋଷା)

କେହି ଯେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦେ ନିଅନ୍ତି
ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରନ୍ତି
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତେ ସଦା ଚାଲନ୍ତି
ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରନ୍ତି … |୧|

ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦେଶ ମାନିବ ଯଦି
ପ୍ରଦୀପ ସଦୃଶ୍ୟ ଜଳିବ ଯଦି
ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସହରେ ପ୍ରଚାରିବ ଯାଇ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ଆମର ପାଇଁ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *