papo sabu mara akhira potare

ପାପ ସବୁ ମୋର ଆଖୀର ପତାରେ ଲୁହହୋଇଯାଏ ବହି
ଅନୁତାପନଇଁ ଯାଏ ଝରି ଝରି କୃଶିୟ ପ୍ରେମ କୁ ସ୍ମରି
ଆଶା ଭରସାର ……… ଦୋଛକି ବାଟରେ (୨ଥର)
ରହିଛି ଯୀଶୁ ହେ ମୁହିଁ….. ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛି ଚାହିଁ … |୧|

ଅବଢ଼ା ବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲି ଯେବେ ସତକୁ କବର ଦେଇ
ଶୁନ୍ୟ ହାତେ ମୋର ପାପର ଅନ୍ଧାରେ ଲୁହ ମରିଚିକା ପିଇ (୨ଥର)
ଲୁହର ତୋଳିରେ ଅଙ୍କାହୋଇଛି ମୋ ପାପଭରା ଟିକି ନଇଁ
ସୀମାହିନ ମୋର……….ପାପ ସବୁ ଧୋଇ (୨ଥର)
ହୃଦ ମୋଦିଅ ସଜାଇ ପ୍ରତିକ୍ଷାରେ ଅଛି ଚାହିଁ … | ୧ |

ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସାରଥ କ୍ଷମାକୁ ନେବି କୋଳେଇ
ଦରମର ଏହିଅଲଣା ଜୀନେ ଯୀଶୁ ସଦ ମୋହରିପାଇଁ ୨ଥର)
ଖୁମୁରି କାଣେ ମୁଁ କରୁଣାର ଧାରେ ପାଇବାକୁ ଟିକେ ଛାଇ
ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶିଷେ…….ଝରିପଡୁ ସେଇ (୨ଥର)
କୋଟି ବାସ ଫୁଲ ହୋଇ. .ପ୍ରତିକ୍ଷାରେ ଅଛି ଚାହିଁ |୨ |

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *