dayara sagara prabhu he jishu sundara

ଦୟାର ସାଗର ପ୍ରଭୁ ହେ ଯୀଶୁ ସୁନ୍ଦର
ତୁମରି ପ୍ରେମ କରୁଣା ଅନନ୍ତ ଅପାର….ହେ ଦୟାସାଗର
ପବିତ୍ର ଶୋଣିତେ ଧୋଇ ପତିତ ନର କଲ ଉଦ୍ଧାର …(ଘୋଷା)

ଡିମ୍ବିରି ଗଛରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଖ୍ୟାକୁ ଡାକିଲ ତୁମେ.. ଜଖ୍ୟକୁ ଡାକିଲ
ଦୂରୁ ତା’ର ଭାବ ଜାଣି ନିକଟକୁ ଗଲ, ତୁମେ.. ନିକଟକୁ ଗଲ
ନିରାଶ ତା ପରିବାରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିଲ ହେ ଦୟାସାଗର …|୧|

ତୁମ ବିନା ମୁହିଁ ପ୍ରଭୁ ପଥହରା ନର ମୁଁ ଯେ ପଥହରା ନର
ପରସଢ଼ା ଗନ୍ଧ ଅଟେ, ଏ’ ମୃତ ଶରୀର ମୋର, ଏ’ ମୃତ ଶରୀର
ଅନୁଗ୍ରହେ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରାଣ ଦାନ କଲ ହେ ଦୟାସାଗର …|୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *