kantakita ehi bandhura jibana

କଣ୍ଟକିତ ଏହି ବନ୍ଧୁର ଜୀବନ ପଥପରେ
ପାରିବୁନି ବାଟ ଗଲିବାକୁ ତୁହି
ଯୀଶୁ ବିନା ଜଗତରେ …(ଘୋଷା)

ମରିଚିକାର ପଛେ ଧାଇଁଛି ଶୁନ୍ୟ ହାତେ ତୁ ଝୁରି ମରୁଛୁ
ଗୁହିଁ ଦେ ଆଜି ଥରେ ସେ କୁଶକୁ
ପାଇବୁ ଶାନ୍ତି କେତେ ସତେ ପାରିବୁନି ବାଟ…. I୧I

ମାଟି ମଣିଷ ମାଟି ହୋଇବୁ ଯୀଶୁ ବିନା ତୁ ନରକେ ଯିବୁ
ଡାକି ଦେ ଆଜି ଥରେ ତୋ ହୃଦୟ
ଜୀବନ ଦେବେ ନୂଆଁ ତୋତେ ପାରିବୁନି ବାଟି…. |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *