prabhu jishu asi achi

ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଅଛି ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି ହେ । (ଘୋଷା)

ପାପୀ ମୁହଁ ନିରାଶ୍ରୟ ରକ୍ତରେ ନିଏ ଆଶ୍ରୟ
ଦୀନ ହୀନ ପ୍ରାଣେ ମୋର ଦିଅ ତୁମ ବଳ ହେ … |୧|

ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଲେଶମାତ୍ର ଖଣ୍ଡିବାକୁ ମୋ ଦୂରିତ
ଆସିଛି ପାପ ସହିତ କର ରକ୍ରେ ଧୌତ ହେ … |୨|

ଅନ୍ଧ, ଖଞ୍ଜ, କାଲ ମୁହଁ ବଳ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ
ଯାହା ଚାହେଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରେ ସବୁ ହେ … |୩|

ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ନାଥ ନେବାକୁ ମୋ ପାପ ବୋଝ
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱସେ ଆସିଛି ବୁଜୁଳା ସହିତ ହେ … |୪|

ନିଜ ଗୁଣେ ବୋଝ ନେବ ଶୁଚି ଜଳ ସିଂଚିଦେବ
ମୋ ପାପ କ୍ଷମା କରିବ ଦୟାମୟ ତୁମେ ହେ … |୫|

ନ ଜାଣଇ କରି ପ୍ରେମ ମୁହଁ ପାପୀରେ ଅଧମ
ତୁମ ପ୍ରେମ କିନ୍ତୁ ନାଥ ସୀମା ଯାଏ ଡେଇଁ ହେ … |୬|

ଅସୀମ ପ୍ରେମ ତୁମର ବଣ୍ଡି ନପାରେ ମୁଁ ଛାର
ସେହି ପ୍ରେମେ କର ମୋତେ କେବଳ ତୁମରି ହେ … |୭|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *