jishura nama priya nama

ଯୀଶୁର ନାମ
ଯୀଶୁର ନାମ
ଯୀଶୁର ନାମ ପ୍ରିୟ ନାମ
ହାଲ୍ଲିଲୁୟା ଯୀଶୁ ହାଲୁୟା (ଘୋଷା)

ହୃଦେ ନିଅ ଯୀଶୁ ନାମ, ଧାନେ ନିଅ ସେହି ନାମ ହୋ..
ମହାନ ଅଟେ ସେ ନାମ, ଜ୍ଞାନେ ଭରା ସେହି ନାମ
ଯୀଶୁର ପ୍ରିୟ ନାମ ଗାଅ ଗାଅ ହେ || ୧ ||

ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଯୀଶୁ ନାମ, ଶାନ୍ତିମୟ ସେହି ନାମ, ହୋ…
ଜୟ ଦିଏ ଯୀଶୁ ନାମ, ଲୟ ଦିଏ ସେହି ନାମ
ଯୀଶୁର ପ୍ରିୟ ନାମ ଗାଅ ଗାଅ ହେ || ୨ ||

ଆଶାଦିଏ ଯୀଶୁ ନାମ, ଦିଏ ଶରଣ ସେହି ନାମ ହୋ..
ଆନନ୍ଦମୟ ସେ ନାମ, ଅନନ୍ତ କାଳୀନ ନାମ
ଯୀଶୁର ପ୍ରିୟ ନାମ ଗାଅ ଗାଅ ହେ || ୩ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *