jaatri aago lakhya tumo

ଯାତ୍ରୀ ଆଗୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ

ଚିର ମନୋହର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ

ଏ ଧରଣୀ ନୁହେଁ ତୁମ ଚିର ଆବାସ

ସେ ଦେଶ ଅଟେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ

ସେ ଦେଶେ ନଥାଏ ଶୋକ, କ୍ରନ୍ଦନ

ଝରୁଥାଏ ମଧୁଭରା ସଂଗୀତ

ପ୍ରତି ପ୍ରାଣେ ତୋଳି ନବ ପୁଲକ

ସେ ପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଅମର ଦେଶ

ଆଲୋକ ଉଛୁଳା ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦେଶ

ଯାତ୍ରୀ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ଚିର ଆବାସ

ସେ ଦେଶର ନାମ ମଧୁ ସିୟାନ

ଜ୍ୟୋତି ତାର ହୁଏ ନାହିଁ ମଳିନ

ସାଧୁଗଣ ଯୁବାମେଷ ପୟରେ

ଗାଉଥାନ୍ତି ମହାନନ୍ଦେ ଅଧୀରେ

ସେ ପ୍ରିୟ ଦେଶ ଅଭୁଲା ଦେଶ,

ଆଲୋକ ଉଛୁଳା ସେହି ଅଭୁଲା ଦେଶ

ଯାତ୍ରୀ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ସରଗ ଦେଶ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *