jishu potho jishu satya jishu hin jibono

ଯୀଶୁ ପଥ, ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ, ଯୀଶୁ ହିଁ ଜୀବନ

ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ବିତିଯାଉ ଦିନ

ମୋ ଗୀତିରେ ଭରି ଉଠୁ ମଧୁର ମୂଳ୍ପନା

କଣ୍ଡ ମୋ ଝରିଯାଉ ତାଙ୍କରି ବନ୍ଦନା

ଯୀଶୁ ହାତ ପରଶରେ

ହସୁ ମୋ ପରାଣ

ଜୀବନର ଶେଷ ସଞ୍ଜ ସୃରି ତାଙ୍କ ନାମ

ଲଭିବି ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଶକତି ଅସୀମ

ମଥା ରଖି ଯୀଶୁ ପାଦେ

ବୁଜିବି ନୟନ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *