bhanga hruda tucha kari na paranti

ଭଙ୍ଗା ହୃଦ ତୁଚ୍ଛ କରି ନ ପାରନ୍ତି

ଅଟେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ନେତ୍ର ଜଳେ ଭାସି ଡାକରେ ପାତକି

(ତାଙ୍କ) ସିଂହାସନ ଯିବ ଟଳି  । ୦ ।

 

ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ହୁଏ ଗାଢ଼ତର

ପଥ ଯାଉ ତୁହି ଭୁଲି 

ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଡାକଟାଏ ଦେଲେ

ଦୁଇ ହାତେ ନେବେ ତୋଳି  । ୧ ।


ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଢେଉ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ

ଆସେ ଯେବେ ତୋର ତରୀ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଡାକଟାଏ ଦେଲେ 

ଢେଉ ଯିବ ଅପସରି   । ୨ ।

 

କଳା ମେଘ ଯେବେ ଘୋଟେରେ ଆକାଶେ

ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦିଏ ମାରି ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଡାକଟାଏ ଦେଲେ          

ଧରିବେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରି  

 

ମାଡ଼ି ଆସେ ଯେବେ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ

ଆଶ୍ରା ଯାଏ ତୋର ଭାଜି

ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ଡାକଟାଏ ଦେଲେ 

ଯୀଶୁ ତୋ ଆଶ୍ରୟ ଗିରି          । ୪ ।

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *