he jish tuma premo mu

ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଶୋରିବି କି ? (ଘୋଷା)
ପ୍ରକାଶି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ତେଜିଲ ସ୍ଵର୍ଗ ଭୂବନ
ସେ ପ୍ରେମ ଉପମା କାହୁଁ ମୁଁ ପାଇବି କି ? I୧|

ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ସହିଣ ବିସର୍ଜଲ ନିଜ ପ୍ରାଣ,
ଛାର ମୁଖେ ତାହା ବଣ୍ଡି ମୁଁ ପାରିବି କି ? |୨ |

ଧୋଇଲେ ସେ ମହାପ୍ରେମ, ହୃଦୟ ହୁଏ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ
କିବା ପ୍ରତିଦାନେ ତାହା ଶୁଝିବି କି ? |୩|

ହେ ଯୀଶୁ ତ୍ରାତା ପରମ, ଗଲେ ଯିବ ଏ ଜୀବନ,
ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ସତେ ମୁଁ ମୂଚ୍ଛିବି କି ? |୪|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *