moro aji seso sidhanta

ମୋର ଆଜି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ମୁଁ କରିଛି ମନୋନୀତ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ପୂଜିବାକୁ
ଜୀବନର ଶେଷଯାଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ (ଘୋଷା)

ତାଙ୍କରି ସ୍ବରମୁଁ ଶୁଣିବି
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି
ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବି,
ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ମୁଁ ରହିବି
ଚାହେଁ ମୁଁ ପଦେ ପଦେ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ… ।୧ |

ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବି ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବି
ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲଭିବି, ତାଙ୍କରି ସାଥେ ମୁଁ ରହିବି
ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଲଭିବାକୁ
ଜୀବନର ଶେଷଯାଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ… |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 thoughts on “moro aji seso sidhanta”