mukati data jishu moro

ମୁକତି ଦାତା ଯୀଶୁ ମମ
ତବ ଚରଣେ ମୋ ଶରଣ … (୨ ଥର)
ଶରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ ଶରଣ ଶ୍ରୀଚରଣ … (ଘୋଷା)

89ପାତକୀ ପାଇଁ ଅପମାନ
ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା କରିଲ ବରଣ … (୨ ଥର)
ସହିଲ ହେ କଷଣ
କୁଶରେ ଦେଲ ଜୀବନ
ପାପୀ ମୁକ୍ତି କଲ ସାଧନ
ଧନ୍ୟ ତୁମ ମହା ପ୍ରେମ …. |୧|

ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ମୋ ତ୍ରାଣ
ତୁମେ ଏକା ପାପୀର ତାରଣା (୨ ଥର)
ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତଳେ
ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଯେ ନାମେ ମିଳଇ ପରିତ୍ରାଣ
ସେ ନାମେ ମୋ ଶରଣ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *