moro ate bihita sadhibaku

ମୋର ଅଟେ ବିହିତ ସାଧୁବାକୁ
ଧର୍ମ କର୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କ ମତ (ଘୋଷା)

ଯଦ୍ଦନରେ ଆପେ ସେହି ହୋଇ ଡୁବିତ
ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ … |୧|

ଯେଉଁ ଆମ୍ବା ଡୁବନକାଳେ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବସନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ଵର୍ଗ କପୋତ …|୨|

ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣେ ହୋଇ ଡୁବିତ
ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଜୀବିତ …|୩|

ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହୋଇ ମୁଁ ଉତ୍ଥାପିତ
ଉପରିସ୍ଥ ବିଷୟରେ ରହୁ ମୋ ଚିତ୍ତ …|୪|

ଡୁବନରେ ପିଠେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୂପ ବସ୍ତ,
ତାଙ୍କ ପ୍ରେମେ ଧର୍ମାତ୍ମାରେ ବୁଡୁ ମୋ ଚିତ୍ତ.. |୫|

ଆଜି ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥିରିକୃତ,
ମୋ ମନରୁ ନ ହେଉ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ … |୬|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *