jhumi jhumi gae mana prabhunkara

ଝୁମି ଝୁମି ଗାଏ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟଗାନ… ( ୨ ଥର)
ହାଲ୍ଲିୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ… ( ୨ ଥର)
ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ମୋ ମନ ଜପୁଥାଏ ଯୀଶୁ ନାମ
ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଜୀବନ
ହାଲିଲୁୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ …(ଘୋଷା)

ପାପ ଦରିଆରେ ହଜିଥିଲା ମୋ ଜବୀନ
ସଂସାରରେ ସବୁ ଧନ, ଜନ, ମାନ କରିବାକୁ ଉପାର୍ଜନ
ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା ମୋର ମନ
ପାପ ଦୁନିଆରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ମୋହର ଏହି ଜୀବନ
ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ
ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଜୀବନ
ହାଲିୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ … |୧|

ଯୀଶୁ ନାମ ଗାଇ ପାଇବି ନୂଆ ଜୀବନ
ସେହି ଧନ, ଜନ, ଯଶ, ଯଉବନ ସେହି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଥ, ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ
ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସାଥେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସେହି ଯୀଶୁ ଦୟାବାନ
ସେହି ଯୀଶୁ ରାଜନ ଦେଲେ ନୂଆ ଜୀବନ
ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ଜୀବନ
ହାଲିୟା ଗାଏ ମୋ ପ୍ରାଣ … |୨|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *