niti dina bhajuthibi jishu nama

ନିତି ଦିନ ଭଜୁଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ
ସେହି ମୋର ପରିତ୍ରାଣ ୨ ଥର)ମୁକତି ଧାମ (ଘୋଷା)

ସେ ନାମରେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ସେ ନାମେ ମିଳଇ ମୁକ୍ତି
ସେହି ମୋର ଯୀଶୁ ପ୍ରିୟତମ ସେ ନାମେ ଯାଏ ଦୁଃଖ
ଯେ ନାମେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଗାଉଥିବି ସଦା ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ||୧||

ସେହି ନାମେ ଅଛି ଶକ୍ତି ସେ ନାମରେ ଦିନ ରାତି
ବିତି ଯାଉ ମୋର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ପାପୀ ପାଇଁ ସେହି ନାମ
କ୍ଷମା ଭରା ସଖୀବନ ଅଛି ପୁଣି ସେହି ନାମେ ଅମୃତ ପ୍ରେମ ||୨||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *