nahi samaya kala dina

ନାହିଁ ସମୟ କାଳ ଦିନ, ପାଖେଇ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ
ପାପଠାରୁ ରହି ଭିନ୍ନ ହୋ… ପାଇ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବାଏ ମନରେ… ମନରେ… ମନରେ (ଘୋଷା)

ଛାଡ଼ିଯିବା ଆମେ ମରତ ପୁର ସୂର୍ଗ ହେବ ଆମ ଘର
ସର୍ଗ ସିଂହାସନେ ବସାଇବେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ହେବ ଦୂର
ପାଇଲେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ ହିଁ ପୁଲକିତ ହେବ ମନ
ଧନ୍ୟ ହେବ ଆମ ଜୀବନ… ଜୀବନ…ଜୀବନ || ୧ ||

ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କଥା
ଜାଣିଶୁଣି ଯିଏ ବୁଲାଇବ ମଥା ଭୋଗିବ ନରକ ବ୍ୟଥା
ଆଉ ଭାଇ ବେଳ ନାହିଁ, ହୋ…. ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ନାହିଁ
ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଫେରା ମନରେ…ମନରେ…ମନରେ || ୨ ||

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *