tejamayankara prasansa kara

ତେଜ ମୟଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର
ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣିପାତ
ଅଭୁଲା ଅରପ ତୁଇ ଅରପିତା
ବୋଲ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ… (ଘୋଷା)

ଶିରୋନାମା ତାଙ୍କ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ
ତନୁ ତପନ କୁ କଲେ ରୂପାୟୀତ
ମରତ ପୁରକୁ ସୃଜନ କଲେ ସେ
ମଙ୍ଗଳ ଦାନେ ଭରିଣ
ବୋଲ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ …. |୧|

ହାତ ମେଲି କୃଶେ ଭୋଗିଲେ ଦାରୁଣ
ସହି ମହା ଦୁଃଖ କଲେ ପ୍ରାଣଦାନ
ଭାରା କ୍ରାନ୍ତ ପାପୀ ପାଇ ପରିତ୍ରାଣ
ଧନ୍ୟ ଲଭିଛି ଜୀବନ
ବୋଲ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ … |୨|

ଛେଦନ କଲେ ସେ ଅରୀର ବନ୍ଧନ
ଲିପି କଲେ ନାମ ପୁସ୍ତକେ ଜୀବନ
ଗଉରବ ଦେଉ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ
ଡର ଭୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ରୟ
ମଣ୍ଡଳୀକୁ କରନ୍ତି ପାଳନ
ବୋଲ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ …. |୩|

ସୂଚୀମାଳାକୁ ଫେରନ୍ତୁ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *