Odia Christian Songs with Letter-ଜ

 1. ଜୟ ଯୁବାମେଷ ଯୀଶୁ ଜଗତ ଜୀବନ
 2. ଜାଗରେ ସଇନିକେ ଆର୍ତ୍ତ ଜନତା ଡାକେ
 3. ଜୟ ଜୟ ଗାନେ ଗାଅ ଯୀଶୁ ନାମେ ଦେବ
 4. ଜାଗରଣ ଜାଗ ଜାଳି ଜାଗ ଜାତି
 5. ଜାଗ ଜାଗ ମନ ହେ ପ୍ରଭାତ ନିଶି
 6. ଜାଣିତ ନ ଥିଲି ଯୀଶୁର ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ଗୁଣ
 7. ଜୟ, ଜୟ, ଜୟ, ଯୀଶୁ ହେ ଈଶ୍ୱ ନନ୍ଦନ
 8. ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ, ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ
 9. ଜଗତ ମୋ ଚିର ବସିତ ନୁହଇ
 10. ଜଣାଇବି ଆଉ କାହା ଆଗରେ ମୋର ଦୁଃଖ
 11. ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ସାଥୀ ହୁଅ
 12. ଜାଗ ତାଗ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣ
 13. ଜୟ ହାଲିଲୁୟା ଜୟ ଜୟ
 14. ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
 15. ଜୀବନର ଖେଳଘର
 16. ଜୀବନ ସାଗର ତୀରେ
 17. ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୟ
 18. ଜୀବନର ଜ୍ୟୋର୍ତି ଯୀଶୁ
 19. ଜୀବନଦାତା ଯୀଶୁ ଆଜି ଅନ୍ତର
 20. ଜୀବନର ଏହି ବେଳାଭୂମି
 21. ଜୀବନ ସାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ
 22. ଜୀବନେ ତୁମ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ
 23. ଜୟ ଜୟ ଯୀଶୁ ଜୟ ଜୟ ଜୟ
 24. ଜାଗିଥାଅ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ
 25. ଜାଗ ବିଶ୍ବାସୀ ଦଳ
 26. ଜୀବନ ନଦୀ ମୋ ହୃଦୟରେ
 27. ଜାଗରେ ଜଗତବାସି ଆସୁଛନ୍ତି ମେଘରଥେ
 28. ଜଗତ ତନିବାସୀ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର
 29. ଜାଗି ଉଠ ଅବିଳମ୍ବେ ସକଳ ଜନତା
 30. ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ
 31. ଜାଗରେ ଜନତା ଆଜି ଜାଗରେ
 32. ଜାଗି ଉଠ ମଙ୍ଗଳ ଗୀତ ଗାଇ ସ୍ତୁତି କରି
 33. ଜାଗି ଉଠ-ଜାଗି ଉଠ ହେ ବୀର
 34. ଜୀବନ ଆମର ଅଟେ ତବ ଆଶିଷ
 35. ଜୀବନେ ଦେଖିଛୁ ଯାହା ମିଛ ସପନ